REVOLTE ÎN LUME – PART XXXII (REVOLTS IN THE WORLD)

Naziştii credeau că, din punct de vedere juridic, cei slabi nu sunt egali cu cei puternici, şi că toate ideile de egalitate sunt contra naturii, că sunt simple fantezii. Din nefericire, aceste idei încep să revină în actualitate. Adepții îmbunătățirii chimico-farmacologice a omului și nou-normalii, în fața refuzului unei mari părți din populație de a se vaccina, deduc că specia umană va evolua scăpând de nevaccinați – și se bucură. Evident, acestea sunt gânduri și emoții de nazist, cu trimitere la darwinismul social. Să luăm, însă, ipoteza fundamentală a evoluționismului – speciile inferioare sunt înlocuite de speciile superioare, prin drift genetic sau hibridație. Din strămoșul lor comun au evoluat maimuța și omul – cel puțin în concepția lui Darwin.

Dacă acum suntem, conform semenilor noștri re-vizitați de shadenfreude, la momentul unui salt evolutiv, ce va rezulta din om? Dacă răspunsul este übermensch, iterația logică eșuează în nazism. Dacă răspunsul este “o entitate locuită de tehnologie”, “un supus docil al oricărui dement care visează noi normalități” sau “o figurină de plastilină re-modelabilă în funcție de toanele copiilor țicniți care au ajuns să dețină lumea și politicienii”, atunci tocmai se va fi adus un mare prejudiciu de imagine evoluționismului, căci rezultatul acestui “salt” în gol ar fi o involuție. În plus, în limbaj psihiatric, ce motiv ar avea omul normal, creația ultimă a lui Dumnezeu, să devină un robot docil sau să își extermine semenii, pentru a împărăți un Pământ al disperării și deșertăciunii?

Algoritmii informatici determină clasificări, categorisiri, indexări și chiar segregări în functie de teme (tag-uri) date, inclusiv rasiale sau sociale. Algoritmii ne împart in grupuri-țintă, ne canalizează opțiunile, ne creaza certitudini, ne hranesc emoționalitatea (mai ales cea negativă). Pe baza datelor noastre cu caracter personal, colectate de platformele online cu ajutorul algoritmilor (sau al inteligenţei artificiale, care nu are scrupule morale sau sclipiri emoționale) se poate ajunge la segregare pe criterii de vârstă, de boală, de naţionalitate sau de religie, lucruri pe care nu le poate soluţiona, sub nicio formă, o instanţă naţională, un sistem de drept naţional, întrucât marele avantaj al titularilor acestor platforme și sisteme globale (și enormul dezavantaj al nostru) este faptul că sunt a-naționale, nelocalizate și nesupuse vreunei legislații naționale sau internaționale. Coarda corectitudinii politice, întinsă la maxim, se va rupe. Trendul discriminării pozitive în favoarea minoritarilor se va întoarce împotriva lor – pare că lumea, pur și simplu, este invitată să revină la sentimente și simpatii naziste. Satul global în care ne-am obișnuit să trăim se va diviza violent și cinic în vaccinați și nevaccinați. Vor apărea puzderii de comunități rupte de lume, de tipul Amish, care își duc viața în afara tehnologiei actuale, după regulile din perioada pre-industrială, sau amalgamări de oameni sărăciți și excluși social, de lumpen – proletariat al centrelor mizere ale marilor orașe. New-normalii, progresiștii ultra-vaccinați, ultra-bogații și adepții transumanismului se vor retrage în cetățile lor aseptice de la periferiile marilor orașe sau pe sateliți artificiali ai Pământului, unde vor renunța la proprietate și familie, în favoarea comunității de gen …

În SUA, mai ales în statele din sud, dar şi în comunităţile mono-industriale, organizarea socială s-a modificat dramatic – oamenii nu mai locuiesc în down town (acestea fiind mai degrabă zone rău-famate şi, în orice caz, comunităţi falite, cum este, spre exemplu, oraşul Detroit). În schimb, la periferie – una care se întinde pe zeci de mile, aşa cum este cazul, spre exemplu, al oraşului Phoenix din Arizona – se construiesc oraşe în oraşe, comunităţi închise, private, păzite de gardieni privaţi, unde nu pătrunde niciun străin, cu excepţia imigranţilor, primiţi acolo doar pentru a face în locul americanilor rezidenţi ai acestor oraşe intra muros, muncile „de jos”.Din nefericire, conceptul este importat şi la noi, ca orice lucru „bun” american. Avem şi noi acest gen de oraşe intra muros. Sunt foarte căutate de cei care lucrează în corporaţii. Cei care au suferit și murit ca urmare a ideologiei naziste au fost oamenii nevinovați, minoritari sau nu. Cei care au câștigat au fost regizorii, aceeași care au inventat corectitudinea politică. Exact cei care își doreau omul nou de tip fascist sau comunist ori supra-omul își doresc acum nou-normalul, purtătorul de mască, ARN mesager și ideologie cinic progresistă, omul „îmbunătățit”, care își va face loc brutal în lumea noastră, căci are nevoie de „spațiu vital”. Cei care, din nou, vor avea de suferit, sunt oamenii nevinovați, minoritari sau nu. Reînvierea ideologiei naziste este o realitate neliniştitoare, dar este şi rezultatul unei pauze incredibil de lungi de gândire. Emoţional, nimeni nu este mai puternic decât cel mai slab om. Suntem construiţi din trecutul nostru, din idealurile noastre, din relaţiile cu ceilalţi (inevitabil, cei mai mulţi dintre ei sunt slabi fie din motive de vârstă, fie din motive de boală, incapacitate de muncă sau alte motive biologice) şi din extensiile noastre în ceilalţi. Suntem temporari şi biodegradabili.

Pentru că nu putem exista în afara acestei plase care acoperă întreaga lume suntem, inevitabil, slabi, uşor de depăşit, uşor de învins, mult prea simplu de manipulat. În plus, pentru că suntem o societate care are legi şi morală şi nu o junglă unde câştigă animalul din vârful lanţului trofic (animalul cel mai puternic şi cel mai adaptat luptei pentru supravieţuire), nu putem accepta acest darwinism economic şi acest cinism. Corporaţiile sunt organizate, mai nou, ca adevărate state în stat. Cele mari, multinaţionale, sunt organizate ca state transfrontaliere, fiind construite ca societăţile închise de albine-lucrător conduse de overlorzii din vârful piramidei corporatiste. Astfel de corporaţii au ajuns nu doar să fie mai puternice din punct de vedere economic decât statele – cu mulți bani şi cu pârghiile de control asupra celor care fac politicile publice (tehnocraţi, birocraţi, politicieni), care le stau la dispoziție, au ajuns să îşi subordoneze politic statele. Precum vedeţi în ultima vreme, legile votate la noi în Parlament sunt diabolizate dacă deranjează interesele şi strategiile corporaţiilor. Mai mult decât atât, sunt state care şi-au construit sisteme de protecţie a copiilor şi familiei şi care au „externalizat” această atribuţie, dându-le corporaţiilor sarcina de a se ocupa de acest „business”. Sunt copii luaţi din familie, pentru a fi crescuţi de corporaţii menite a face profit, după un program de reducere a persoanei la starea de individ fără legături emoţionale, fără memorie şi trecut, numai bun pentru a fi făcut soldat în armata de clone a overlorzilor sistemului.

SPAIN – Barcelona riots: Dozens arrested after demonstrations against jailing of rapper Pablo Hasel | Spain

SPAIN – Protesters, police clash in Barcelona as thousands take to streets over rapper’s arres

AUSTRALIA – Melbourne anti-vax protesters condemn COVID vaccine

SPAIN – Police and demonstrators clash in Madrid during protest against arrest of Pablo Hasel

SPAIN – Cops clash with protestors as violence intensifies in Spain

GERMANY – Anti-lockdown protesters and AfD supporters march in Berlin

SPAIN – Barcelone – 4ème nuit de mobilisation contre l’arrestation du rappeur Pablo Hasel

DENMARK – Hundreds anti-lockdown protesters march through Copenhagen

SPAIN – Soirée de mobilisation pour la liberté d’expression et la libération de Pablo Hasel

GERMANY – Hundreds rally against campaign appearance of AfD”s Hocke in Offenbach

SPAIN – 8eme jour de mobilisation pour la libération de Pablo Hasel

SPAIN – Barcelone – 7ème jour de mobilisation contre l’arrestation de Pablo Hasel

GREECE – Hundreds march through Athens in support of jailed hunger striker Koufontinas

NETHERLANDS – Police break up crowds in the Netherlands and Germany

DENMARK – Thousands march at the anti-lockdown protest

DENMARK – Anti-lockdown protesters march through Copenhagen

SPAIN – Protests over rapper turn violent

FRANCE – “Yellow Vest” protesters march through Paris against Macron policies

TURKEY – Activists march in Istanbul to condemn violence against women

The Nazis believed that, from a legal point of view, the weak are not equal to the strong, and that all ideas of equality are against nature, that they are mere fantasies. Unfortunately, these ideas are starting to come back to life. Adherents of human chemo-pharmacological and new normal improvement, in the face of the refusal of a large part of the population to be vaccinated, deduce that the human species will evolve by getting rid of the unvaccinated – and they are happy. Obviously, these are Nazi thoughts and emotions, with reference to social Darwinism. Let’s take, however, the fundamental hypothesis of evolutionism – lower species are replaced by higher species, through genetic drift or hybridization. From their common ancestor evolved the ape and the man – at least in Darwin’s conception.
If we are now, according to our peers re-visited by shadenfreude, at the time of an evolutionary leap, what will result from man? If the answer is übermensch, the logical iteration fails in Nazism. If the answer is “an entity inhabited by technology”, “a docile subject of any demented who dreams of new normalcy” or “a plasticine figurine re-modelable according to the moods of crazy children who came to own the world and politicians”, then just there will be a great damage to the image of evolutionism, because the result of this “jump” in the void would be an involution. Furthermore, in psychiatric parlance, what reason would the normal man, God’s ultimate creation, have to become a docile robot or exterminate his fellow men in order to reign in a land of despair and vanity?
Computer algorithms determine classifications, categorizations, indexes and even segregations according to given themes (tags), including racial or social. Algorithms divide us into target groups, channel our options, create certainties, feed our emotionality (especially the negative one). Based on our personal data, collected by online platforms using algorithms (or artificial intelligence, which has no moral scruples or emotional flashes) can be segregated on the basis of age, disease, nationality or religion, things which cannot be resolved, in any form, by a national court, a system of national law, as the great advantage of the holders of these global platforms and systems (and our enormous disadvantage) is that they are a-national, unlocated and not subject to any national or international legislation. The rope of political correctness, stretched to the limit, will break. The trend of positive discrimination in favor of minorities will turn against them – it seems that the world is simply being invited to return to Nazi feelings and sympathies. The global village we are used to living in will be violently and cynically divided into vaccinated and unvaccinated. There will be a myriad of broken communities, like the Amish, who live their lives outside of current technology, according to pre-industrial rules, or amalgamations of impoverished and socially excluded people, lumpen – proletariat of the miserable centers of big cities. New-normals, ultra-vaccinated progressives, ultra-rich and transhumanists will retreat to their aseptic cities on the outskirts of big cities or on artificial satellites of the Earth, where they will give up property and family in favor of the gender community…
In the US, especially in the southern states, but also in mono-industrial communities, the social organization has changed dramatically – people no longer live in down town (these are rather notorious areas and, in any case, bankrupt communities, such as is, for example, the city of Detroit). Instead, on the outskirts – one that stretches for tens of miles, as is the case, for example, in the city of Phoenix in Arizona – cities are built in cities, closed, private communities, guarded by private guards, where no strangers enter. , except for immigrants, received there only to do instead of the American residents of these cities enter the wall, the work “from below”. Unfortunately, the concept is imported to us, like any “good” American thing. We also have this kind of walled cities. They are highly sought after by those who work in corporations. Those who suffered and died as a result of Nazi ideology were the innocent people, minority or not. Those who won were the directors, the same ones who invented political correctness. Exactly those who wanted the new man of fascist or communist type or the superman now want the new-normal, the mask-bearer, messenger RNA and cynically progressive ideology, the “improved” man, who will make his brutal place in our world, because it needs “living space”. Those who will suffer again are innocent people, minority or not. The revival of Nazi ideology is a disturbing reality, but it is also the result of an incredibly long pause for thought. Emotionally, no one is stronger than the weakest person. We are built on our past, our ideals, our relationships with others (inevitably, most of them are weak either because of age, or because of illness, incapacity for work, or other biological reasons) and our extensions in others. . We are temporary and biodegradable.
Because we cannot exist outside this net that covers the whole world, we are, inevitably, weak, easy to overcome, easy to overcome, far too easy to manipulate. In addition, because we are a society that has laws and morals and not a jungle where the animal wins at the top of the food chain (the strongest animal and best suited to the struggle for survival), we cannot accept this economic Darwinism and this cynicism. Corporations are more recently organized as real states within a state. The large, multinational ones are organized as cross-border states, being built as closed bee-worker societies led by overlords at the top of the corporate pyramid. Such corporations have not only become more economically powerful than states – with a lot of money and control levers over those who make public policies (technocrats, bureaucrats, politicians) at their disposal, they have come to politically subordinate their states. As you can see lately, the laws passed by us in Parliament are demonized if they disturb the interests and strategies of corporations. Moreover, there are states that have built systems for the protection of children and families and that have “outsourced” this responsibility, giving corporations the task of dealing with this “business”. They are children taken from the family, to be raised by corporations meant to make a profit, after a program to reduce the person to the state of individual without emotional ties, without memory and past, only good to be a soldier in the army of clones of overlords system.

Leave a Reply