ARTICOLE ÎNĂLCATE DE STAT PRIN CERTIFICATUL VERDE

A.Pentru obligativitatea Certificatul Verde: Hotararea de modificare a HG-ului nr. 1.090/2021 semnat de prim-ministrul interimar Florin Citu este intrinsic neconstitutional, intrucat Articolul 53 din Constitutia Romaniei punctul (1) scrie:
” Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege …”
Astfel Hotararea de modificare a unei HG nu poate restrange drepturile si libertatiile cetatenesti, deoarece Constitutia Romaniei se afla pe o pozitie superioara ierarhiei actelor normative.
De asemenea Articolul 73 al Constitute’ Romaniei punctul (1) scrie: ” Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.” Asadar, no se pot adopta legi si astfel no se pot aplica restrangeri de drepturi si libertati decat prin parlament.
B.Pentru obligativitatea de a purta masca in spatiile publice deschise: Dupa caz, intrebati politistul sa va citeze contraventia: OUG 192/5.11.2020 articolul 13 litera a) semnat de prim-ministrul Ludovic Orban nu a Post aplicat prin Hotararea de modificare a HG nr. 1.090/2021 semnat de prim-ministrul interimar Florin Citu.
Sau
OUG 192/5.11.2020 articolul 13 litera a) semnat de prim-ministrul Ludovic Orban aplicat de Ordinul comun al MS 5i MAI 874/44/2020 este intrinsic neconstitutional, intrucat Articolul 53 din Constitutia Romaniei punctul (1) scrie:
” Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege …”
Astfel un OUG-ul, respectiv un Ordin nu pot restrange drepturile si libertatiile cetatenesti, deoarece Constitutia Romaniei se afla pe o pozitie superioara ierarhiei actelor normative.
De asemenea Articolul 73 al Constitutiei Romaniei punctul (1) scrie: ” Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.” Asadar, no se pot adopta legi si astfel no se pot aplica restrangeri de drepturi si libertati decat prin parlament.

1.Regulamentul 2021/953 al Parlamentului European si al Consiliului privind certificatul digital COVID al UE se bazeaza pe articolul 21 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si urmareste sa faciliteze acest drept la libera circulatie in Uniunea Europeana.

  1. În conformitate cu Constituția, recte, art. 110 alin.2 și art. 113 alin.1, guvernul Cîțu este demis.
    art. 110 alin.4, guvernul demis nu mai poate îndeplini niciun act juridic care depășește sfera „administrării treburilor publice”. Nu se pot emite ordonanțe, simple sau de urgență, nu se pot adopta și dezbate în Parlament proiecte de legi emise de guvern, nu se pot face rectificări sau re-alocări bugetare, nu se poate face nimic neobișnuit sau excepțional.
    Nici măcar hotărâri ale CNSU sau ale guvernului referitoare la criza sanitară nu pot fi emise, pentru că toate acestea sunt excepționale, ieșind din cadrul obișnuit al „administrării treburilor publice”, care administrare presupune un exercițiu normal al drepturilor și libertăților omului și o gestiune pașnică, non-agresivă și non-discriminatorie, a atribuțiilor statului.
    Guvernul interimar nu poate semna nici măcar hotărîri de guvern, ceea ce înseamnă că, spre exemplu, starea de alertă nu ar mai putea-o prelungi, deși această procedură e, oricum, un abuz, așa cum m-am pronunțat deja, pentru că restrîngerea unor drepturi se poate face doar prin lege.
    (1) Orice cetățean al Uniunii are dreptul fundamental de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării acestora.

(8) Multe state membre au lansat sau intenționează să lanseze inițiative de eliberare a unor certificate de vaccinare împotriva COVID-19. Pentru ca astfel de certificate de vaccinare să fie însă folosite în mod eficace într-un context transfrontalier atunci când cetățenii Uniunii își exercită dreptul de liberă circulație, acestea trebuie să fie pe deplin interoperabile, compatibile, sigure și verificabile. Este necesară o abordare comună a statelor membre cu privire la conținutul, formatul, principiile, standardele tehnice și nivelul de securitate ale unor astfel de certificate de vaccinare.

(12) Pentru a facilita exercitarea dreptului de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, ar trebui să se instituie un cadru comun pentru eliberarea, verificarea și acceptarea unor certificate interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID).

(14) Prezentul regulament urmărește să faciliteze aplicarea principiilor proporționalității și nediscriminării în ceea ce privește restricțiile privind libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, urmărind în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății publice. Acesta nu ar trebui înțeles ca o facilitare sau ca o încurajare a adoptării de restricții privind libera circulație sau de restricții ale altor drepturi fundamentale, ca răspuns la pandemia de COVID-19, având în vedere efectele lor negative asupra cetățenilor și activităților economice din Uniune (…) Totodată, cadrul privind certificatul digital al UE privind COVID este menit să asigure faptul că certificatele interoperabile sunt disponibile și pentru călătorii care au o funcție esențială sau o nevoie esențială de a se deplasa.

(36) Este necesar să se prevină discriminarea directă sau indirectă împotriva persoanelor care nu sunt vaccinate, de exemplu din motive medicale sau deoarece acestea nu fac parte din grupul-țintă pentru care vaccinul împotriva COVID-19 este administrat sau autorizat în prezent, cum ar fi copiii, sau deoarece nu au avut încă posibilitatea să fie vaccinate sau au ales să nu se vaccineze. Prin urmare, deținerea unui certificat de vaccinare sau deținerea unui certificat de vaccinare care indică un vaccin împotriva COVID-19 nu ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului de liberă circulație sau de utilizare a serviciilor de transport transfrontalier de persoane, cum ar fi companiile aeriene, trenurile, autocarele, feriboturile sau orice alt mijloc de transport. În plus, prezentul regulament nu poate fi interpretat ca instituind un drept sau o obligație de a fi vaccinat.

(62) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”), inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la egalitate în fața legii și la nediscriminare, libertatea de circulație și dreptul la o cale de atac eficientă. Statele membre respectă dispozițiile Cartei atunci când pun în aplicare prezentul regulament.

OVIEDO: Conventia de la Oviedo*, ratificată de Romania prin Legea nr.17/2001 :

(art.5)”o intervenţie nu se poate efectua asupra unei persoane care nu are capacitatea de a consimţi, decât spre beneficiul său direct” (art. 6 pct.1)”Nu se poate întreprinde nici o cercetare pe o persoană decât dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

(i) nu există nici o metodă alternativă la cercetarea pe fiinţe umane, de eficacitate comparabilă;

(ii) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporţionate în comparaţie cu beneficiile potenţiale ale cercetării;

(iii) proiectul de cercetare a fost aprobat de instanţa competentă după ce a făcut obiectul unei examinări independente asupra pertinenţei sale ştiinţifice, inclusiv al unei evaluări a importanţei obiectivului cercetării, precum şi al unei examinări pluridisciplinare a acceptabilităţii sale pe plan etic;

(iv) persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor prevăzute prin lege pentru protecţia sa;

(v) consimţământul prevăzut la art. 5 a fost dat în mod expres, specific şi a fost consemnat în scris. Acest consimţământ poate fi retras în orice moment, în mod liber”.

(art.16)”Corpul uman şi părţile sale nu trebuie să fie în sine sursă de câştig financiar”

(art.21)”Părţile la această convenţie vor veghea ca problemele fundamentale ridicate de progresele biologiei şi medicinei să facă subiectul unei discuţii publice adecvate, în special în lumina implicaţiilor juridice, etice, economice, sociale şi medicale relevante, şi ca posibilele lor aplicaţii să facă obiectul unor consultări adecvate”

(art.28) “Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate da, în absenţa oricărui litigiu concret aflat în derulare în faţa unei instanţe, opinii consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea prezentei convenţii”

(art.29)Consecintele in planul legilor interne ale acestor conventii si protocoale : “Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritte reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai puțin favorabile”

(art. 20 alin.2, Constituția României) “Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.


TITLUL II: CAPITOLUL II: ART.23, Aliniat 1)
(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
TITLUL II: CAPITOLUL II: ART.22, Aliniat 1)
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

TITLUL II: CAPITOLUL II: ART.25, Aliniat 1)
(1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.

TITLUL II: CAPITOLUL II: ART.26, Aliniat 1) (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

ABUZ IN SERVICIU – CODUL PENAL

Art. 297: (1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA.

Art. 369: Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.